Polityka Prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych jest Unique Service Partner sp. z o.o., adres: ul. Domaniewska 37a , 02-672 Warszawa (dalej: USP).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

W przypadku kierowania do USP korespondencji, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych, w tym w celu obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony na stronie http://www.uniqueservicepartner.pl/ formularz, przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub złożonego drogą telefoniczną. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach kontaktowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie korespondencji z osobami, które wystąpiły do USP z prośbą o udzielenie informacji oraz obsługa zgłoszenia, którego dotyczy korespondencja. 

Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do wymiany korespondencji pomiędzy Tobą a USP.

Komu będą przekazywane Twoje dane?

USP będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz USP. Ponadto USP będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą na czas wymiany wiadomości między Tobą a USP, jednak nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.  

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

• sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;

• przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt 

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami.